Αρχική Πίνακας κενών θέσεων του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Πίνακας κενών θέσεων του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο του έργου TOUREST του προγράμματος INTERREG ADRION, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (19.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών : Δευτέρα 16 /07/2018 και ώρα 10:00 πμ.

Περίληψη
Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω ανάρτησης ανακριβούς τιμής στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr
(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1626-1/25.6.2018)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ στην ομόρρυθμη εταιρεία ««ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. & Κ. Χ. Ο.Ε.», διότι, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 13/06/2018, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Μαρουλά Ρεθύμνου, διαπιστώθηκε ότι στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr, είχε αποστείλει λανθασμένη τιμή πώλησης για το καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη unleaded 95. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1000,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 114 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(ΦΕΚ 2983 Β΄)
Η παρούσα περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Διευθυντής

Μιχαήλ Δαράκης

Περίληψη
Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω ανάρτησης ανακριβούς τιμής στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr
(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1625-1/25.6.2018)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ στον Γεώργιο Πολιουδάκη διότι, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 13/06/2018, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στο Σταυρωμένο Ρεθύμνου, διαπιστώθηκε ότι στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr, είχε αποστείλει λανθασμένη τιμή πώλησης για το καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη unleaded 95. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1000,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 114 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(ΦΕΚ 2983 Β΄)
Η παρούσα περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Διευθυντής

Μιχαήλ Δαράκης

.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ηρακλείου (05-11_7_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Λασιθίου (05-11_7_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ρεθύμνου (5-11_7_2018)
.PDF
Αρδευτ Δελτίο Π Ε Χανίων (5-11_7_2018)