Αρχική 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

«1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy.

Σκοπός Συνεδρίου

Σκοπός και Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.
Γόνιμος προβληματισμός, δημιουργικός διάλογος, γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών, αλλά και επαφή με άλλους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Στελέχη που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τους φορείς τους, θα μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Κατάθεση προβληματισμών και προτάσεων για την αναβάθμιση του ρόλου των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου

Παρουσίαση, κριτικός σχολιασμός και ανατροφοδότηση για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Δημόσιο Τομέα.
Να δώσει στους συμμετέχοντες όραμα, ενέργεια, τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Να οργανώσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών Πληροφορικής.
Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας σε ετήσια βάση και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για: α) Διαλειτουργικότητα, β) Ασφάλεια, γ) Διαδικτυακή Παρουσία, δ) Ανάπτυξη Λογισμικού, ε) BPM – BPR, στ) Ανοικτή Διακυβέρνηση, ζ) Προμήθειες.
3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:18-3-2017

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  13-2-2020

 

 

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό REPLACE Interreg EU: REgional PoLicy Actions for Circular Economy-Περιφερειακές δράσεις πολιτικής για την κυκλική οικονομία- του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg Europe.
Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενσωματώσει, να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το επιτυχημένο πρόγραμμα H2020 SCREEN (www.screen-lab.eu) και να συμβάλλει στη συμμετοχή των φορέων χάραξης πολιτικής και των διαχειριστικών αρχών με κοινό στόχο την βελτίωση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) αναφορικά με τις επιδόσεις τους στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ώστε να είναι σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο γενικός σκοπός είναι να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές και δράσεις που επικεντρώνονται στον εντοπισμό, στην αξιοποίηση και στην χρηματοδότηση κυκλικών αλυσίδων αξίας και αντίστοιχων έργων σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.
Επίσης το πρόγραμμα REPLACE στοχεύει να επιτύχει την συνεργική χρήση της χρηματοδότησης για την κυκλική οικονομία, που συνδέεται με τις Περιφερειακές Στρατηγικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3, και να ενισχύσει τις επιδόσεις στους τομείς της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και της απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής. Συνεπώς στοχεύει στην εισαγωγή, στα μέσα περιφερειακής πολιτικής, μέτρων ικανών να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών.
Στην υλοποίηση του έργου, που θα διαρκέσει 3,5 έτη (έναρξη 1-8-2019), συμμετέχουν οι εξής τακτικοί εταίροι:
1. Περιφέρεια Lazio, Ιταλία (Επικεφαλής Εταίρος)
2. Nexa – περιφερειακός οργανισμός για την επενδυτική ανάπτυξη και την καινοτομία, La Reunion, Γαλλία
3. Περιφέρεια Lodzkie, Πολωνία
4. Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα
5. Επαρχεία Fryslân, Ολλανδία
6. Veltha ivzw, Βέλγιο
7. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Αμβούργου, Γερμανία
8. Βορειοανατολικός Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ρουμανία
9. Περιφέρεια Centro, Πορτογαλία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,694,570 ευρώ και ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης είναι: 89.950 ευρώ. Η κοινοτική συμμετοχή για την Περιφέρεια Κρήτης είναι στο 85% του προϋπολογισμού της.

Link to the project website in the Interreg Europe platform:
https://www.interregeurope.eu/replace/

Συντονίστρια στην Περιφέρεια Κρήτης:
Ε. Χατζηγιάννη, τηλ: 2813 410110, elhatziyanni@crete.gov.gr

Δημοσίευση  της υπ΄ αριθμόν 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο
ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και
ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας
Δ.Ε.

.PDF
2850 001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_2ΓΔ_2020.doc
.PDF
2850 ΦΕΚ_2_2020_2ΓΔ_2020
.PDF
2850_ΑΠΟΚ_ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ_ΠΕΡΙΦ_ΠΕΡΙΦ_ΕΝΟΤ_signed