1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

Αναρτήθηκε στις 14/11/2019, στην κατηγορία 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας
Slider image
Slider image

«1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy.

Σκοπός Συνεδρίου

Σκοπός και Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.
Γόνιμος προβληματισμός, δημιουργικός διάλογος, γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών, αλλά και επαφή με άλλους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Στελέχη που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τους φορείς τους, θα μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Κατάθεση προβληματισμών και προτάσεων για την αναβάθμιση του ρόλου των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου

Παρουσίαση, κριτικός σχολιασμός και ανατροφοδότηση για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Δημόσιο Τομέα.
Να δώσει στους συμμετέχοντες όραμα, ενέργεια, τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Να οργανώσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών Πληροφορικής.
Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας σε ετήσια βάση και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για: α) Διαλειτουργικότητα, β) Ασφάλεια, γ) Διαδικτυακή Παρουσία, δ) Ανάπτυξη Λογισμικού, ε) BPM – BPR, στ) Ανοικτή Διακυβέρνηση, ζ) Προμήθειες.
3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Β΄ΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1 ΑΝΑ ΠΕ ΕΩΣ 03-12-2021

Αναρτήθηκε στις 3/12/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Αγροτών

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 3/12/2021, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου

ΠΕ Χανίων: Tιμές χονδρικής λιανικής, καθώς και την λιανική στα βιολογικά για ανάρτηση.

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2022

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Π.Κ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης ανα-κοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2022, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του YΠ.A.A.T. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 23η Νοεμβρίου έως και την 23η Δεκεμβρίου του 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2933/327864 -19 /11/2021 YA του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ:6Ξ3Ρ4653ΠΓ-ΘΕΗ).
Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Ταυτότητα
2.Εκκαθαριστικό εφορίας
3. Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη των συμβολαιογραφικών εντύπων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)
Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστη-μα των επτά (7) ετών.
Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιο-γραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλα-κείο. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύμ-φωνα με το νόμο 4172/2013 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Μισθωτή-ρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο,Υ. βε-βαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους. Σε περί-πτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου , ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση συνυπο-βάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.
Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας – εξ’ αδιαιρέτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του άλλου / ή άλλων ιδιοκτητών
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντε-ταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.
Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι τα εξής:
• Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσε-ων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση)
• Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υπο-βολή της αίτησης, (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) . Ο αϊτών (μη κάτοχος α-μπελουργικής εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
• Τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε περιοχές με ορει-νές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομέ-νων υψιπέδων.
• Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων (0,5ha) στο Ο-λοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπε-λουργικού μητρώου,
• Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της χορήγη-σης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα
• Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτε-μάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα
• Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Επιπλέον στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμε-νη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προ-βλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερο-λογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανώτερα βία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013.
Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμε-νη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότη-τας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής
Η συγκεκριμένη διαδικασία χορήγησης νέων αδειών αφορά στη δυνατότητα από-κτησης άδειας εγκεκριμένης φύτευσης των επιτρεπόμενων και συνιστώμενων ποικιλιών οινοποίησης για την Κρήτη και δεν προβλέπει οικονομική ενίσχυση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Α-γροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ρεθύμνου, στο τηλ. 2831343803.

Λίστες αναμονής ειδικευομένων ιατρών – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

Επισυναπτόμενα

Μέσες Τιμές Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης Τροφίμων με ΦΠΑ Νοεμβρίου 2021

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Μέσες Τιμές Πετρελαιοειδών και Οπωροκηπευτικών Π.Ε. Ηρακλείου

Επισυναπτόμενα

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αναρτήθηκε στις 2/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Επισυναπτόμενα

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Αναρτήθηκε στις 1/12/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΓΙΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΟΝΙΟΣ

Αναρτήθηκε στις 1/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, υλοποιώντας το Κοινωνικό της  Πρόγραμμα και έχοντας ως υψηλή προτεραιότητά της την ενίσχυση  της παιδικής προστασίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σποτ  για την ανάδοχη φροντίδα παιδιών, επιδιώκοντας να αναδείξει και να ενισχύσει το θεσμό της αναδοχής ως τον κυριότερο,  σύγχρονο, εναλλακτικό τρόπο κοινωνικής φροντίδας παιδιών στα οποία,  για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, η βιολογική τους οικογένεια αδυνατεί να προσφέρει φροντίδα .

Στόχος είναι η εξασφάλιση αφ’ενός,  κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά όλων των ηλικιών, για παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο, παιδιά που φιλοξενούνται σε «Κλειστές» Δομές Κοινωνικής Φροντίδας  και αφ’ετέρου  η προσέλκυση υποψηφίων αναδόχων γονέων, που θα φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά για όσο διάστημα χρειαστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες και μέχρι η βιολογική τους οικογένεια να είναι σε θέση να αναλάβει ξανά τη φροντίδα τους .

Η προβολή αυτού του κοινωνικού μηνύματος, αποτελεί συνέχεια  της προσπάθειας της Περιφέρειας  Κρήτης για την προαγωγή  του θεσμού της αναδοχής, μέσα από μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην αποτροπή της ιδρυματοποίησης των παιδιών, και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για τη λειτουργία και εφαρμογή  αυτής της μορφής παιδικής προστασίας γιατί  Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια.

 

Επισυναπτόμενα

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 1/12/2021, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου

Επισυναπτόμενα