ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  • Print

 

 

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες