Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)
Β) Την αριθμ. 15/2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί διάθεσης πίστωσης.
Γ) Την αριθμ. 455/2017 (ΑΔΑ 6ΚΠ17ΛΚ-ΕΩΖ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης 10.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 02.072-00.1111.01)

Προβαίνει στην διερεύνηση αγοράς με σκοπό την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της.
Οι προσφέροντες πρέπει να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Οι γραπτές προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, σε σφραγισμένο φάκελο στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. προσκομίζοντας και τα ζητηθέντα κατά περίπτωση δείγματα . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Λουκογιαννάκης Νίκος τηλ . 2831340751.
Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα δεν θα γίνεται αποδεκτή. Την παραπάνω ημέρα και ώρα θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών στην οποία αν επιθυμείτε μπορείτε να παρευρίσκεστε.
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν προσφορές για το σύνολο των ζητηθέντων ειδών ή και για μεμονωμένα είδη.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ειδικά στα μελάνια όταν πρόκειται για είδος που προορίζεται για μηχάνημα εντός χρόνου εγγύησης, η σύγκριση τιμών δύναται κατά περίπτωση να αφορά μόνο σε γνήσια μελάνια. Όσον αφορά στα είδη γραφικής ύλης η υπηρεσία δύναται να επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά των προσκομισθέντων δειγμάτων.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me