Tuesday, October 17, 2017
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης "ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ"

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 29 / 9 /2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 203578
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 66) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου , διακηρύσσει την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο :
"ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ"

με προεκτιμώμενη αμοιβή : 16.983,24 € (με Φ.Π.Α. 24%)
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία 6, αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων, με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.052,60 €
β) κατηγορία 16, μελέτες τοπογραφίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 2.887,20 €
γ) κατηγορία 9, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.969,90 €

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την οριστική τακτοποίηση όλων των κτισμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ΤΕΡΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 72100 Άγιος Νικόλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-40451, Fax 28410-24858, αρμόδιος για επικοινωνία κ. Πάγκαλος Γεώργιος.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

5. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι , μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη , εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι :
1 στην κατηγορία 6, αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων, πτυχίο τάξεως Α΄ και άνω
2 στην κατηγορία 16, μελέτες τοπογραφίας, πτυχίο τάξεως Α΄ και άνω
3 στην κατηγορία 9, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, πτυχίο τάξεως Α΄ και άνω
β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 19 της Διακήρυξης, αναλόγων προσόντων ήτοι:
• για την κατηγορία 6, αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
• για την κατηγορία 16, μελέτες τοπογραφίας, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,
• για την κατηγορία 9, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

6. Δεν απαιτείται πρόσθετη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πέραν αυτής που προκύπτει από τα αναφερόμενα στο παραπάνω (5).

7. Η συνολική προθεσμία καθαρού χρόνου για την εκπόνηση της μελέτης είναι τέσσερις (4) μήνες.

8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 274,00 €, η οποία εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΕ0419Α/ΕΤΟΣ 2017).

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής" κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης.

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

Κοινοποίηση

1.-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Η αναπλ. Πρ/νη
2.-Γραφείο Δ/ντή Τ.Ε. Δ/νσης Τεχνικών Έργων
3.-ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4.-Γραμματεία για ανάρτηση
5.-ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ- Πρόεδρο Επιτρ. Δημοπρασίας
6.-ΠΑΓΚΑΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ - μέλος της Επιτροπής Δημοπρασίας
7.-ΠΛΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - μέλος της Επιτροπής Δημοπρασίας ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΝΤΗ
8.- Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης (fax 28410-33929) ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
9.- Ταμείο Χρηματοδ.Δικαστ Κτηρίων (fax 210-7767289)
10.-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης,
υπόψη Κας Καβύρη, fax 213 130 7285

Attachments:
Download this file (ΤΕΥΧΗ.zip)ΤΕΥΧΗ.zip[ ]2627 kB

Events Calendar

Follow us on Web

Follow us on Facebook Follow us on Twitter RSS Watch us on Youtube Find us on Linkedin Show us on Flickr

Share it!

Περιοχή Χρηστών

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me