Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Επιτροπή Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες:

Α) Τα αντικείμενα της Επιτροπής, κατ΄ αντιστοιχία του Άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, ορίζονται όπως παρακάτω:
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Δ (Απασχόλησης Εμπορίου – Τουρισμού)
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Ε (Μεταφορών – Επικοινωνιών)
- Όλα τα αντικείμενα του τομέα Η (Παιδεία - Πολιτισμός – Αθλητισμός)
Η επιτροπή επεξεργάζεται τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.


Β) την αρμοδιότητα που έχει το Π.Σ. από το Ν. 2323/95: «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Π.Δ. 51/06 (ΦΕΚ Α 53/13-3-2006): «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» και το Ν. 4152/13: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046/12, 4093/12 και το 4127/13» και αφορά θέματα Λαϊκών Αγορών και ειδικότερα: προκήρυξη νέων αδειών, τοποθέτηση πωλητών στις Λ.Α., μεταβίβαση αδειών λόγω θανάτου, αλλαγή κατηγορίας και αλλαγή πωλούμενου είδους, διαγραφή, αμοιβαία αλλαγή θέσεων πωλητών και Λ.Α., μεταφορά αδείας, ωράριο λειτουργίας Λ.Α. και κάθε άλλο συναφές θέμα με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.


Παράλληλα, το Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 164, θα μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που έχει μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές και επίσης οι επιτροπές θα μπορούν να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας τους στο συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.


Πρόεδρος (ο οποίος ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010)