Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για:

  1. Διαλειτουργικότητα,
  2. Ασφάλεια,
  3. Διαδικτυακή Παρουσία,
  4. Ανάπτυξη Λογισμικού,
  5. BPM – BPR,
  6. Ανοικτή Διακυβέρνηση,
  7. Προμήθειες.

3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.