Αναζητήστε και πληροφορηθείτε για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011(Ορισμός Εξουσιοδοτούμενων Οργάνων – ’νοιγμα νέων τρπεζικών λογαριασμών)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

Απόσπασμα Πρακτικού 4/28-02-2011(Εκλογή συμπαραστάτη του πολίτη)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011(Ορισμός Εκπροσώπων σε ΣΝΟ

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011(Ορισμός Εκπροσώπων σε Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER )

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011Ορισμός Εκπροσώπων σε Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ ΠΑ ΑΝΩΠΟΛΗΣ ΑΕ

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011(Ορισμός Εκπροσώπων σε Επιτροπή Ν 1437-84)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

1η συνεδρίασης (2-1-2011) απ-1-1,Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλιου 2ης συνεδρίασης (30-1-2011) απ 3-1 (πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 1ης συνεδρίασης (2-1-2011), απ-2-1,Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα >