Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της περιφερειακής ενότητας.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Μελέτη και εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Τμήμα Εργαστηρίων

Έλεγχος τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων.

Κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας.

Άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2813 410276
Χανιά: 28213 44615
Ρέθυμνο: 28313 40764
Άγιος Νικόλαος: 28413 40440