Αρχική Η Περιφέρεια Οργανωτική Δομή Περιφερειακό Ταμείο Aνάπτυξης Κρήτης

Περιφερειακό Ταμείο Aνάπτυξης Κρήτης


Σύσταση

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεστήθη σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Η νομοθεσία που διέπει το ΠΤΑ είναι οι :

 • Ν. 2218/94 (ιδρυτικός νόμος των Περιφερειακών ταμείων όπως τροποποιήθηκε)
 • ΚΑΝ. 2141/98 (κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε)
 • ΚΑΝ. 4683/98 (κανονισμός προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε) Ν.3852/11
 • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, Καλλικράτης, άρθρα 190-193)

Αντικείμενο

Σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι:

 1. Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
 2. Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.
 3. Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.
 4. Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
 5. Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.
 6. Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 7. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 8. Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.
 9. Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η αμοιβή του Ταμείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής του Ταμείου από τους πόρους του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύει, όταν η ανάθεση προς το Ταμείο έχει γίνει από δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.pta.gr/

Ενεργειακό Κέντρο 

Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών για την προώθηση τοπικών δράσεων για το κλίμα και την ενέργεια-από το σχεδιασμό ως τη δράση και την παρακολούθηση-Covenant capaCITY”.

Η Περιφέρεια Κρήτης, διαμέσου του Ενεργειακού Κέντρου, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου «Covenant capaCITY», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» (IEE) και έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Το Σύμφωνο των  Δημάρχων».

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Ικανοτήτων των Τοπικών Αρχών σε 12 γλώσσες που έχει ως βασικό σκοπό να υποστηρίξει όλες τις φάσεις εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια (SEAP), το οποίο εκπονούν οι Δήμοι της Κρήτης που έχουν συνυπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες, από τον Ιούνιο του 2011 έως το Μάιο του 2014., και σε αυτό  συμμετέχουν είκοσι (20) ευρωπαίοι εταίροι από 15 χώρες, με συντονιστής το Διεθνές Συμβούλιο για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες (ICLEI).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.covenant-capacity.eu/  ή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του έργου κ. Ζωγραφάκη Νικόλαο, Προϊστάμενο του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης  

Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης
Τ.K. 71303 Ηράκλειο
Τηλ. 2810-302469 και 2810 -224854
Φαξ. 2810-343873
e-mail:energy@crete.gov.gr

.PDF
Eνεργειακό Κέντρο Κρήτης