Αρχική Καινοτομία

Καινοτομία


Βασικός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη μέσα από την οικονομία της γνώσης με αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών και σεβασμό στο περιβάλλον και η δημιουργία ενός διεθνούς Πόλου Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), μέσα από την οποία επιδιώκει να προωθήσει το μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, με την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Τουρισμός-Πολιτισμός, Περιβάλλον-Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) είναι ένα νέο θεσμικό όργανο που λειτουργεί συμβουλευτικά στις περιφερειακές αρχές και λειτουργεί σαν μια “δεξαμενή σκέψης” για την Περιφέρεια Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ενότητες: