Αρχική Υπηρεσίες

Θέλω να Εξυπηρετηθώ

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα έντυπα/δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας στην Περιφέρεια Κρήτης, ανά διοικητική υπηρεσία.

Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην απλούστευση διαδικασιών και βελτίωση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας.

Η ενότητα είναι υπό ανάπτυξη.

Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Διάβασε περισσότερα