Αφορά κτήρια (οικίες, καταστήματα κλπ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων που βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου.
Το δικαιολογητικό που απαιτείται είναι το συμβόλαιο Ιδιοκτησίας που αποδεικνύει τη νόμιμη κυριότητα του κτηρίου που χαρακτηρίζεται ως βομβοπληκτο.