Αντικείμενα του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων είναι

  •  η μελέτη και εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια
  • η διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων.