Η Δ/νση Διοίκησης χορηγεί την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (apostille) , σε έγγραφα που εκδίδονται ΜΟΝΟ από Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα ηλεκτρονικώς υπογεγραμμένα έγγραφα του Γ.Ε.Μ.Η.

Ακολουθεί:

  • Σχετική Νομοθεσία
  • Αίτηση/Ερωτηματολόγιο/Εγχειρίδιο