Η Δ/νση Διοίκησης εκδίδει αποφάσεις για άδεια σύστασης δικαιοπραξίας (αγορά, δωρεά, μίσθωση άνω των έξι ετών, εγγραφή προσημείωσης ,κατάσχεση κ. α.), μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής ( της κάθε Περιφερειακής Ενότητας), σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος του αντίστοιχου Νομού, οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.