Για μεταβίβαση Κυριότητας Επαγγελματικού Αλιευτικού Σκάφους σε Κληρονόμους υποβάλλονται :
1. Αίτηση
Υποβάλλονται συνημμένα μαζί με την αίτηση:
1. Άδεια αλιείας του σκάφους.
2. Πιστοποιητικό καταμέτρησης.
3. Έγγραφο εθνικότητας.
4. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων / Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης.
5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
6. Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς που να φαίνονται τα ποσοστά της κληρονομιάς (συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση φόρου κληρονομιάς).
7. Διαθήκη ή Στην περίπτωση που δεν υπάρχει: Βεβαίωση πρωτοδικείου ότι δεν υπάρχει διαθήκη.
8. Εφόσον στους κληρονόμους υπάρχουν ανήλικα τέκνα: Απόφαση δικαστηρίου για την παροχή άδειας εκποίησης κινητού στον γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα.
9. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

Για τον αλιέα κληρονόμο:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
3. Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου του Ν.1361/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ.
5. Φορολογική Δήλωση τρέχοντος έτους (E1 & E3).
6. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνω σε ποια αλιευτικά σκάφη έχω απασχοληθεί τα δύο προηγούμενα
Παραγόμενα έγγραφα: Απόφαση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη σε Κληρονόμους .
Χρόνος ισχύος: Έξι μήνες.
Αρμόδια Υπηρεσία για πληροφορίες:
Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46653
Fax:28213-46651