Για έκδοση άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος λόγω θανάτου κατόχου υποβάλλονται :

1. Αίτηση.
2. Άδεια κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος.
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη του αποθανόντοςούτε κοινοποιήθηκε αντίγραφο πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης από άλλο δικαστήριο ή προξενική αρχή.
4. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
5. Πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι έχει υποβληθεί δήλωση φόρου κληρονομιάς και καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος.
6. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μεταξύ κληρονόμων στο νέο κάτοχο ( θεώρηση υπογραφών και θεώρηση συμφωνητικού από την αρμόδια ΔΟΥ, τμήμα ΦΠΑ).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του νέου κατόχου.
8. Παράβολο 15,00 ευρώ έκδοση άδειας κυκλοφορίας και Παράβολο 5,00 ευρώ έκδοση δελτίου Τεχνικού ελέγχου (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παράβολου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα – Εξηλεκτρισμός).

Αρμόδια Υπηρεσία για Πληροφορίες:
Τμήματα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
Τηλ.: 2831343807
Fax: 2831052440
E-mail: daok_reth@crete.gov.gr
Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201
Τηλ.: 2813407936
Fax:2810287423
E-mail: mixmaragoudakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100
Τηλ.: 2841340506-502
Fax: 2841026542
E-mail:tzanakis@crete.gov.gr
Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
Τηλ.: 28213-46516
Fax: 28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr