Αντικείμενα του τμήματος Κτηνιατρικής είναι :

  • Διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.
  • Εξασφάλιση της υγείας των ζώων.
  • Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.