Για έναρξη λειτουργίας κλινικής ζώων ή κτηνιατρικής κλινικής υποβάλλονται :

1. Αίτηση – Αναγγελία έναρξης λειτουργίας κλινικής ζώων ή κτηνιατρικής κλινικής
2. Τεχνική μελέτη της κτιριακής συγκρότησης της υπό ίδρυσης μονάδας.
3. Χρηματικό παράβολο του δημοσίου (το οποίο διαφοροποιείται ανά Περιφερειακή ενότητα).
4. Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του επιστημονικού υπεύθυνου κτηνιάτρου ότι απασχολείται στη συγκεκριμένη κτηνιατρική κλινική.
6. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:100, με κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου.
7. Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού της εγκατάστασης.
8. O ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραιτήτως πέντε αριθμημένα βιβλία για θεώρηση, ως εξής:
ί) Βιβλίο επιθεωρήσεων
ϋ) Βιβλίο απολυμάνσεων (βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων)
ίϋ) Βιβλίο εμβολιασμών (βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών)
ίν) Βιβλίο μεταδοτικών νοσημάτων (βιβλίο καταχώρησης μεταδοτικών νοσημάτων)
ν) Βιβλίο εισερχόμενων – νοσηλευόμενων ζώων

Οταν η κτηνιατρική κλινική ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία
3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από ΓΟ αρμόδιο Πρωτοδικείο.
(Το ανωτέρω πιστοποιητικό αναζητάται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση ζωυ εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αναγγελίας για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
* Ελλείψει αντιγράφου πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για πληροφορίες σχετικά με θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία.

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Τηλ. 2831343816

Fax:2831052440

E-mail: christodoulaki@crete.gov.gr

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201

Τηλ. 2810242625

Fax:2810287423

E-mail: lamprinidi@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100

Τηλ. 2841340530

Fax:2841026542

E-mail: grafanakis@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103

Tηλ. 28213-46603
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr