Για εξαγορά του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 υποβάλλονται :

1. Αίτηση.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή) συντεταγμένο από ιδιώτη Μηχανικό στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) , το οποίο θα περιλαμβάνει :
• Πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του ακινήτου σε Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 και στο σύστημα συντεταγμένων της εργασίας (διανομή, αναδασμός κλπ).
• Συσχέτιση του ακινήτου με απόσπασμα του κυρωμένου διαγράμματος διανομής
• Συσχέτιση του ακινήτου με το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου, σε περιοχές που έχουν ενταχθεί
• Αποτύπωση του περιγράμματος τυχόν υπάρχοντος αυθαιρέτου κτίσματος με περιμετρικές διαστάσεις και αποστάσεις από τα όρια του κατεχόμενου ακινήτου, ορισμένο με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων
• Αναγραφή όρων δόμησης της περιοχής
• Δήλωση μηχανικού
• Απόσταση του ακινήτου από θάλασσα και συσχέτιση με τυχόν καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας καθώς και βεβαίωση για το αν το ακίνητο ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 8 και 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Αποτύπωση ομόρων ακινήτων με υλοποιημένα όρια
• Περίγραμμα του οικοδομικού τετραγώνου και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους , σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο με προσδιορισμένες τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
• Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της τυχόν πράξης εφαρμογής και τα στοιχεία αυτής
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Οδοιπορικό σκαρίφημα κατά τρόπο που η Υπηρεσία να μπορεί να το εντοπίσει στο έδαφος, καθώς και απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. και ορθοφωτοχάρτη (όπου υπάρχει) με ένδειξη της θέσης του ακινήτου σ’ αυτόν. Σε περίπτωση ακινήτου που βρίσκεται σε οικισμό συμπεριλαμβάνεται και σχέδιο καθορισμού ορίων του οικισμού με ένδειξη της θέσης του κατεχόμενου ακινήτου.
3.Βεβαίωση αρμόδιας δασικής υπηρεσίας για το μη δασικό χαρακτήρα του ακινήτου ( σε περίπτωση ακινήτου σε εκτός σχεδίου περιοχή)
4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την υπαγωγή ή μη του ακινήτου σε καθεστώς προστασίας
5. Βεβαίωση αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας (σε περίπτωση ακινήτου σε παραθαλάσσια ή παρόχθια περιοχή)
6. Δήλωση ένταξης τυχόν αυθαιρέτου κτίσματος στο ακίνητο και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού, όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ . 209 Α’ ) και την παρ. 16 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 (σε περίπτωση ύπαρξης αυθαιρέτου κτίσματος στο κατεχόμενο ακίνητο , που ανεγέρθηκε πριν την 5-6-1993 . Επισημαίνεται ότι ο χρόνος κατασκευής πρέπει να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο , αεροφωτογραφία , παλαιό τίτλο ιδιοκτησίας κλπ. )
7. Αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση διακατοχικών πράξεων επί του συγκεκριμένου ακινήτου πριν την 5-6-1993 με την πεποίθηση ότι ήταν κύριος αυτού, όπως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, πράξεις δωρεάς, ιδιωτικά συμφωνητικά βέβαιης χρονολογίας, έκθεση γεωπόνου που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων που τυχόν έχουν φυτευτεί στο ακίνητο κλπ. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν αποτελούν μέσο απόδειξης για την κατοχή του ακινήτου.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την πολιτική γης (πρώην εποικιστικά, αναδασμούς κλπ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Π.Ε. Ρεθύμνης:
Δημητρακάκη 17, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

———-

Π.Ε. Ηρακλείου:
Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Τ.Κ. 71201

τηλ. 2813-407946
Fax:2810-287423
E-mail: kouvidaki-e@crete.gov.gr

Π.Ε. Λασιθίου:
Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος, ΤΚ 72100

τηλ. 28413-40421
Fax:28410-26542
E-mail: margioula@crete.gov.gr

Π.Ε. Χανίων:
Αγυιά Χανίων Τ.Κ. 73103
τηλ. 28213-46500 – 501
Fax:28213-46505
E-mail: agrotiki.oik@crete.gov.gr