Απρίλιος 6, 2012

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και τα επιμέρους Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια ανά άξονα. Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης Στρατηγικός...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 13, 2012

Περιφερειακό Ταμείο Aνάπτυξης Κρήτης

Σύσταση Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεστήθη σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 13, 2012

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (EDA) Περιφέρειας Κρήτης

Σύσταση Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης συστάθηκε με την 9776/ΕΥΣ/1129/29-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008)...

Περισσότερα >

Ιούνιος 13, 2008

Οργανόγραμμα της περιφέρειας Κρήτης

Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων Περιφερειάρχης Κρήτης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Τηλ. επικοινωνίας: 2813 410233 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ...

Περισσότερα >