Δημοσίευση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «BLUEFASMA»– Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks, in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture – Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου INTERREG MED.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «BLUEFASMA»– Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks,in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture – Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου INTERREG MED

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός : 56.100,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Αντικείμενο διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 1,2,4 και 5. Πιο συγκεκριμένα η υποστήριξη που θα προσφέρει ο ανάδοχος θα αφορά στην οικονομική διαχείριση του έργου (ΠE1), στην επικοινωνιακή στρατηγική (ΠE2), καθώς και στη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη μεταφορά της γνώσης και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τη σύνταξη σχετικών αναφορών των αποτελεσμάτων (ΠΕ4 και ΠΕ5).

CPV: 79410000-1

Γλώσσα : Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/04/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης , ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Χρόνος ισχύος προσφορών : εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Δημοσιεύεις : Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr) και στο site της Περιφέρειας Κρήτης www . crete , gov . gr Η περίληψη διακήρυξης τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Κ.

Πληροφορίες: όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (τηλ. 2813 407910).