Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης υδατορέματος Άρβης»

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης υδατορέματος Άρβης»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης υδατορέματος Άρβης» , προϋπολογισμού  419.601,34€ (με ΦΠΑ)

για τις παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών

  1. 189.825,31 € για μελέτη κατηγορίας 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
  2. 21.671,56 € για μελέτη κατηγορίας 16 – Μελέτες Τοπογραφίας
  3. 10.945,95 € για μελέτη κατηγορίας 20 – Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες
  4. 25.561,56 € για μελέτη κατηγορίας 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
  5. 3.211,03 € για μελέτη κατηγορίας 10 – Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
  6. 43.035,18 € για μελέτη κατηγορίας 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες

και 44.137,59 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Το αντικείμενο της μελέτης βρίσκεται στο νομό Ηράκλειου Κρήτης και χρηματοδοτείται από ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200020.