Δημοσιοποίηση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 4.872,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Αναρτήθηκε στις 24 Νοέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                         ΑΔΑΜ: 21PROC009600007
ΑΔΑ: ΩΞΚΒ7ΛΚ-Α6Ν

                         Χανιά,  24 -11-2021

                         Αρ.Πρωτ.: 355278

Ταχ. Δ/νση:        Πλ. Ελευθερίας 73134, Χανιά

Πληροφορίες:   Δημ. Κατσαβριάς

Τηλέφωνο    :     2821 3 40288

Fax:                       2821 3 40275

Ηλεκ.  Δ/νση:     prom@crete.gov.gr

Ιστοσελίδα:        www.crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 4.872,00 ευρώ (με ΦΠΑ) .

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

 1. του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. την αριθμ.1218/16-2-2021(ΦΕΚ762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης  του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
 3. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  143  Α΄) «Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης  και  εποπτείας,(ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. του Π.Δ.  80/2016  (ΦΕΚ  145  Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την με αρ. 43726/7.6.2019 ΚΥΑ των Υπ. Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών
 7. του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και ιδίως του άρθρου 5 παρ. 19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης.
 8. Την αρ. 242575/1-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση και ανάθεση  αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης» (3732 Β΄)
 9. Την αριθμ. 84184/07-05-2020 (ΑΔΑ: 60ΚΛ7ΛΚ-7ΧΖ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης  διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ.18769/8076/28.02.2012 του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» (Κ.Α. 2012ΕΠ00200002, ΣΑΕΠ 002), υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»
 10. Την με αρ.πρ. 272570/19.11.2020 (20PROC007678126) επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αποκορώνου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (52.419,35) χωρίς ΦΠΑ.
 11. Το έγγραφο  με  αριθμ.  603/16-11-2021 του  ΔΙΕΚ Αποκορώνου  με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αποκορώνου».

 

ΚΑΛΕΙ

 

Tους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το  αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν έγγραφη και ενυπόγραφη προσφορά για  το σύνολο των ειδών του  έργου  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 4.872,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές  είτε ανά υποομάδα, είτε για το σύνολο των υποομάδων.

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή  να  την  αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ως τις 03/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, στον 1ο  όροφο του Κεντρικού Κτηρίου της Π.Ε. Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 73134 Χανιά.

 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, εφόσον  το  επιθυμούν,  στις 03/12/2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.30  π.μ.  Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων & Περιουσίας (1ος όροφος, Γραφείο 2), της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Χανίων.

 

Οι προσφορές, αν κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr,  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και  αντίγραφό της θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Χανίων (Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 4.872,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Προσφορές γίνονται δεκτές για κάθε υποομάδα ή για το σύνολο των υποομάδων.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και  αποδέχεται τους γενικούς όρους, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας  πρόσκλησης.

 

ΓΛΩΣΣΑ

Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική γλώσσα.

Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο που αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Πλατεία Ελευθερίας 1 ΤΚ. 73100 έως την 3.12.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.

 

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) καθώς και η ένδειξη

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡ…………..ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικού φορέα».
 2. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016».
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συναφές με το αντικείμενο της πρόκλησης.
 4. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ
 6. Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.
 7. Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
 8. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.
 9. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Β της παρούσης. Για την απόδειξη των παραπάνω οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάπτουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το φύλλο συμμόρφωση του Παραρτήματος Γ της παρούσης.
 10. Την οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.

 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  ο  Ανάδοχος  θα  κληθεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο)

Η υποχρέωση αφορά ιδίως α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, e-mail) καθώς επίσης και την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία υποψηφίου:
……………………………………………………….
Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου:
……………………………………………………

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email):
………………………………………………………………..

Η υποβαλλόμενη προσφορά, ισχύει και δεσμεύει την συμμετέχουσα έως την λήξη της σύμβασης, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο όριο.

Η τιμή προσφοράς θα καθοριστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Η τιμή της προσφοράς, θα εκφράζεται σε (€). Στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

 • Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
 • Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.
 • Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή.
 • Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αφού τέτοια δεν επιτρέπεται.
 • Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
 • Υπό αίρεση.
 • Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
 • Η οποία κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλή του προϋπολογισμού του έργου. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις τις οποίες υποχρεούται ο υποψήφιος Ανάδοχος να παράσχει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η υπηρεσία εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής.

 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Η προσφορά  θα  αποσφραγιστεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της  αναθέτουσας  αρχής την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία του προσφέροντος/συμμετέχοντος ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια  της σύμβασης  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ θα ισχύει για τρεις (3) μήνες. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 221, 217 του Ν. 4412/2016.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει τα προς προμήθεια στο ΔΙΕΚ Αποκορώνου, στον Καβρό Χανίων.

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  ορίζεται σε τρεις μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση των ειδών και με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδώσει ο ανάδοχος και κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

α) Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ειδών & εργασιών της Δ/νσης Δ/κού Οικ/κού σύμφωνα με την αρ. 1728/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2021.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Επικαιροποιημένη φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Επικαιροποιημένο ποινικό μητρώο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:

Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της συμβατικής τιμής,

– 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

– 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες  στα πλαίσια  της παρούσης που θα παρέχει ο Ανάδοχος.

 

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα Χανιά αρμόδια Δικαστήρια.

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ
1 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 1

Εργαστηριακά γυάλινα σκεύη και χημικά αντιδραστήρια

2.500,00
2 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 2

Τιτλοδότης μέτρηση ολικού & ελεύθερου SO2 στην οινοποίηση & οξοποίηση

                      592,00
3 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 5                                                                             1.180,00
  α. Μηχανική ανάλυση εδάφους σετ πλήρες  
  β. Ασβεστόμετρο  
  γ. Δειγματολήπτης Εδάφους  
  δ. Τενσιόμετρο κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 30cm  
  ε. Τενσιόμετρο κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 60cm  
  στ. Κόσκινο Εδάφους 2mm  
  η. Θερμόμετρο Κομποστοποίησης  
4 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 6                        600,00
  α. Διόφθαλμο Μικροσκόπιο  
  β. Στερεοσκόπιο  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 4.872

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 1

Εργαστηριακά γυάλινα σκεύη και χημικά αντιδραστήρια

α/α είδους Περιγραφή είδους Συσκ Ποσότητα
1.1 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 0,5ml τεμάχιο 6
1.2 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 1 ml τεμάχιο 6
1.3 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 2ml τεμάχιο 10
1.4 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 5 ml τεμάχιο 10
1.5 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 10ml τεμάχιο 10
1.6 Γυάλινες Κωνικές 250 ml με εσμυρισμένο λαιμό,NS 29/32 τεμάχιο 12
1.7 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 50ml class A τεμάχιο 6
1.8 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 100ml class A τεμάχιο 6
1.9 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 250 ml class A τεμάχιο 6
1.10 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 500 ml class A τεμάχιο 4
1.11 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι 10 ml με PP πώμα τεμάχιο 12
1.12 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με   βαθμονόμηση25 ml τεμάχιο 12
1.13 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με βαθμονόμηση 50 ml τεμάχιο 10
1.14 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με  βαθμονόμηση 500 ml τεμάχιο 2
1.15 Γυάλινοι Προχοίδες, 25ml με βαθμονόμιση 0,05 και PTFE κλείστρο τεμάχιο 3
1.16 Γυάλινες Φιάλες boro 100 ml  αποστειρώσιμες με βιδωτό καπάκι τεμάχιο 5
1.17 Γυάλινες Φιάλες boro 250 ml αποστειρώσιμες με βιδωτό καπάκι τεμάχιο 5
1.18 μαγνήτης ανάδευσης 3 cm x 0.6mm PFTE τεμάχιο 6
1.19 Αιθυλική Αλκοόλη 2,5 l absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC) 2.5 Lt 2
1.20 Νιτρικός άργυρος 99.8+%, extra pure, SLR 25gr 1
1.21 ΕDTA 500gr 1
1.22 Υδροχλωρικό οξύ puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 2.5 Lt 1
1.23 NaOH puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets Kgr 2
1.24 Ηθμοί Whatman, διαμ. 125mm Whatman 40 pkg/100 1
1.25 εξαμεταφωσφορικού νατρίου  (NaPO3)6  65-70% P2O5 basis kg 1
1.26 Na2CO3  anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (calc. to the dried substance) Kgr 1
1.27 Πλαστικός κύλινδρος 1 λίτρου με βαθμονομιση PP τεμάχιο 6
1.28 Θερμόμετρο γιάλινα Οινοπνεύματος / Αλκοόλης τεμάχιο 5
1.29 H2SO4 puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% 2.5 Lt 1
1.30 H3PO4 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85% 2,5 Lt 1
1.31 FeSO4 7H2O ACS reagent, ≥99.0% 5gr 1
1.32 Δείκτης διφαινιλαμίνης pure, redox indicator 100gr 1
1.33 Διχρωμικό κάλιο  pure kg 1
1.34 Χρωμικό Κάλιο 99+%, extra pure, SLR 500GR 1
1.35 Οξικό αμμώνιο  CH3COONH4 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%  Kgr 1
1.36 KCl  puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al Kgr 1
1.37 NaHCO3 99% Kgr 1
1.38 Μολυβδαινικό αμμώνιο  (ΝΗ4)6ΜΟ7Ο24 . 4 Η2Ο ) 99% 500gr 1
1.39 Τρυγικό κάλιο-αντιμονύλιο (KSbO.C4H4O8). 98% 500gr 1
1.40 L – Ascorbic acid 99+%, extra pure, SLR 1kg 1
1.41 οξικό οξύ (CH3COOH) puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% 2.5 Lt 1
1.42 Oξικό νατριο (CH3COONa.3H2O  anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur. Kgr 1
1.43 Χλωριούχο νάτριο NaCl  puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% Kgr 1
1.44 Πυκνόμετρο Baume 0-40 τεμάχιο 4

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ 1

Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 2

 

Τιτλοδότης μέτρηση ολικού & ελεύθερου SO2 στην οινοποίηση & οξοποίηση

Α/Α Περιγραφή είδους
2.1 Να έχει Εύρος Μέτρησης: 0 έως 400 ppm SO2
2.2 Να έχει Ακρίβεια Μέτρησης: ± 5%
2.3 Να έχει ελάχιστη τιμή ανάλυσης 1 ppm
2.4 Όγκος Δείγματος έως 50ml
2.5 Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρόδιο ORP ηλεκτρόδιο
2.6 Ο  Όγκος Απαγωγής Αντλίας στα  0.5 mL/min
2.7 Να έχει Ταχύτητα Αναδευσης: στις 1500rpm
2.8 Να λειτουργεί σε Συνθήκες περιβάλλοντος: 0 έως 50°C.
2.9 θα πρέπει να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz
2.10 Να συνοδεύεται από αντιδραστήρια για τουλάχιστον 20 αναλύσεις
2.11 Το βάρος της συσκευής να είναι μικρότερο από 2,5 Kg

 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
 2. Ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.
 3. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.
 4. Ο προμηθευτής πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.
 5. Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος.
 6. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις.

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 5

5α. Μηχανική ανάλυση εδάφους σετ πλήρες
α/α Περιγραφή Είδους
5α.1 πλαστικό κύλινδρο 1 λίτρου
5α.2 υδρόμετρο Βουγιούκου
5α.3 Ηλεκτρικό αναδευτήρα (μίξερ) με ποτήρι ανάμιξης
5α.4 Θερμόμετρο
5α.5 χρονόμετρο

 

5β. Ασβεστόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους
5β.1 Πλήρες ασβεστόμετρο BERNARD για τον προσδιορισμό του ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος εφοδιασμένο με τα απαραίτητα γυάλινα σκεύη για το δείγμα και την προσθήκη του ΗCl.
5β.2 Δεν απαιτείται ξύλινη θήκη μεταφοράς

 

 

5γ. Δειγματολήπτης Εδάφους
Περιγραφή Είδους Δειγματολήπτης τύπου edelman, μονοκόματος με συνολικό μήκος 1,2 m

 

5δ. Τενσιόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους
5δ.1 Κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 30cm
5δ.2 Εύρος 0- 1000 mbar (0-100 centibar)
5δ.3 Να φέρει αντικαθιστούμενη κάψα

 

5ε. Τενσιόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους
5ε.1 Κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 60cm
5ε.2 Εύρος 0- 1000 mbar (0-100 centibar)
5ε.3 Να φέρει αντικαθιστούμενη κάψα

 

5στ. Κόσκινο Εδάφους (2 mm)
Περιγραφή Είδους Κόσκινο εδάφους Sieve SS, 200mm X 50mm, 2 mm wire cloth, 10 mesh

 

5η. Θερμόμετρο Κομποστοποίησης
  Περιγραφή Είδους
5η.1 Να διαθέτει υδραργυρικό θερμόμετρο με  εύρος Μέτρησης: 0°C έως 100°C και ανάλυση: 1°C με ορειχάλκινη θωράκιση
5η.2 Να  φέρει μεταλλικό περίβλημα με αιχμηρή κατάληξη και δύο οριζόντιες χειρολαβές
5η.3 Μήκος ατσάλινου τμήματος κάτω από τις χειρολαβές1000 mm

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ 5

 1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
 2. Ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.
 3. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.
 4. Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος.
 5. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις.

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 6

 

6α. Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο
α/α Περιγραφή Είδους
6α.1 Γωνία παρατήρησης είναι 450 με  δυνατότητα περιστροφής κατά 3600
6α.2 Δύο προσοφθάλμιοι φακοί των 10x με διακορική απόσταση περίπου18mm
6α.3 Να φέρει (4) άχρωμους, μεταλλικούς αντικειμενικούς φακούς: 4x, 10x, 40x S
6α.4 Να διαθέτει αυτόνομη και ανεξάρτητη ρύθμιση εστίασης
6α.5 Να διαθέτει ενσωματωμένο χαμηλής θέσης ομοαξονικό μηχανισμό
6α.6 Εστίαση 1.25 N.A. Abbecondenser
6α.7 Να φέρει ρυθμιζόμενο συμπυκνωτή, με διάφραγμα ίριδας και υποδοχέα φίλτρου
6α.8 Να φέρει φωτεινή πηγή ενσωματωμένη στη βάση του μικροσκοπίου, τεχνολογίας LED 20mA, 3.5V , 70mW που τροφοδοτείται χωρίς κανένα εξωτερικό εξάρτημα και με δυνατότητα ρύθμισης έντασης
6α.9 Δυνατότητα ψηφιακή απεικόνισης & αρχειοθέτησης με χρήση microcamera
6α.10 Εύκολη και ασφαλής αλλαγή της φωτεινής πηγής
6α.11 Nα συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα
6α.12 Να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz

 

6β. Στερεοσκόπιο
α/α Περιγραφή Είδους
6β.1 Να διαθέτει διπλούς ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς 10x
6β.2 Να επιτυγχάνει μεγεθύνσεις 20x και 40x
6β.3 Να διαθέτει διπλό  φωτισμό κάθετο και οριζόντιο
6β.4 Να έχει δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης & αρχειοθέτησης με χρήση microcamera
6β.5 Το βάρος της συσκευής να μην ξεπερνά τα 7 kg
6β.6 Να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΑ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ 6

 1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
 2. Ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.
 3. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ENISO/IEC 17025:2005 και EN ISO 13485:2016.
 4. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE.
 5. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει απαραίτητα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.
 6. Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος.
 7. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται όλα τα ζητούμενα των προδιαγραφών ένα προς ένα, με αντίστοιχες σαφείς παραπομπές σε επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή και να αναφέρονται ρητά τυχόν αποκλίσεις.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

Γίνεται αποδεκτή η απόκλιση 10% επί των προδιαγραφών των ειδών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου», ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, υπο-ομάδα 1

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός

 

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 1

Εργαστηριακά γυάλινα σκεύη και χημικά αντιδραστήρια

α/α είδους Περιγραφή είδους ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 0,5ml ΝΑΙ    
1.2 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 1 ml ΝΑΙ    
1.3 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 2ml ΝΑΙ    
1.4 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 5 ml ΝΑΙ    
1.5 Γυάλινη Πιπέττα μέτρησης (βαθμονομ ημένη), class A 10ml ΝΑΙ    
1.6 Γυάλινες Κωνικές 250 ml με εσμυρισμένο λαιμό,NS 29/32 ΝΑΙ    
1.7 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 50ml class A ΝΑΙ    
1.8 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 100ml class A ΝΑΙ    
1.9 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 250 ml class A ΝΑΙ    
1.10 Γυάλινες Ογκομετρικές φιάλες 500 ml class A ΝΑΙ    
1.11 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι 10 ml με PP πώμα ΝΑΙ    
1.12 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με   βαθμονόμηση25 ml ΝΑΙ    
1.13 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με βαθμονόμηση 50 ml ΝΑΙ    
1.14 Γυάλινοι Ογκομετρικοί κύλινδροι με  βαθμονόμηση 500 ml ΝΑΙ    
1.15 Γυάλινοι Προχοίδες, 25ml με βαθμονόμιση 0,05 και PTFE κλείστρο ΝΑΙ    
1.16 Γυάλινες Φιάλες boro 100 ml  αποστειρώσιμες με βιδωτό καπάκι ΝΑΙ    
1.17 Γυάλινες Φιάλες boro 250 ml αποστειρώσιμες με βιδωτό καπάκι ΝΑΙ    
1.18 μαγνήτης ανάδευσης 3 cm x 0.6mm PFTE ΝΑΙ    
1.19 Αιθυλική Αλκοόλη 2,5 l absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC) ΝΑΙ    
1.20 Νιτρικός άργυρος 99.8+%, extra pure, SLR ΝΑΙ    
1.21 ΕDTA ΝΑΙ    
1.22 Υδροχλωρικό οξύ puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10 ΝΑΙ    
1.23 NaOH puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets ΝΑΙ    
1.24 Ηθμοί Whatman, διαμ. 125mm Whatman 40 ΝΑΙ    
1.25 εξαμεταφωσφορικού νατρίου  (NaPO3)6  65-70% P2O5 basis ΝΑΙ    
1.26 Na2CO3  anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (calc. to the dried substance) ΝΑΙ    
1.27 Πλαστικός κύλινδρος 1 λίτρου με βαθμονομιση PP ΝΑΙ    
1.28 Θερμόμετρο γιάλινα Οινοπνεύματος / Αλκοόλης ΝΑΙ    
1.29 H2SO4 puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% ΝΑΙ    
1.30 H3PO4 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85% ΝΑΙ    
1.31 FeSO4 7H2O ACS reagent, ≥99.0% ΝΑΙ    
1.32 Δείκτης διφαινιλαμίνης pure, redox indicator ΝΑΙ    
1.33 Διχρωμικό κάλιο  pure ΝΑΙ    
1.34 Χρωμικό Κάλιο 99+%, extra pure, SLR ΝΑΙ    
1.35 Οξικό αμμώνιο  CH3COONH4 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% ΝΑΙ    
1.36 KCl  puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E508, 99-100.5% (AT), ≤0.0001% Al ΝΑΙ    
1.37 NaHCO3 99% ΝΑΙ    
1.38 Μολυβδαινικό αμμώνιο  (ΝΗ4)6ΜΟ7Ο24 . 4 Η2Ο ) 99% ΝΑΙ    
1.39 Τρυγικό κάλιο-αντιμονύλιο (KSbO.C4H4O8). 98% ΝΑΙ    
1.40 L – Ascorbic acid 99+%, extra pure, SLR ΝΑΙ    
1.41 οξικό οξύ (CH3COOH) puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% ΝΑΙ    
1.42 Oξικό νατριο (CH3COONa.3H2O  anhydrous, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur. ΝΑΙ    
1.43 Χλωριούχο νάτριο NaCl  puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% ΝΑΙ    
1.44 Πυκνόμετρο Baume 0-40 ΝΑΙ    

 

Για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου», ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, υπο-ομάδα 2 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός

 

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 2

 

Τιτλοδότης μέτρηση ολικού & ελεύθερου SO2 στην οινοποίηση & οξοποίηση

Α/Α Περιγραφή είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
2.1 Να έχει Εύρος Μέτρησης: 0 έως 400 ppm SO2  
2.2 Να έχει Ακρίβεια Μέτρησης: ± 5%  
2.3 Να έχει ελάχιστη τιμή ανάλυσης 1 ppm  
2.4 Όγκος Δείγματος έως 50ml  
2.5 Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρόδιο ORP ηλεκτρόδιο  
2.6 Ο  Όγκος Απαγωγής Αντλίας στα  0.5 mL/min  
2.7 Να έχει Ταχύτητα Αναδευσης: στις 1500rpm  
2.8 Να λειτουργεί σε Συνθήκες περιβάλλοντος: 0 έως 50°C.  
2.9 θα πρέπει να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz  
2.10 Να συνοδεύεται από αντιδραστήρια για τουλάχιστον 20 αναλύσεις  
2.11 Το βάρος της συσκευής να είναι μικρότερο από 2,5 Kg  

 

 

Για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου», ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, υπο-ομάδα 5 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός

 

5α. Μηχανική ανάλυση εδάφους σετ πλήρες
α/α Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5α.1 πλαστικό κύλινδρο 1 λίτρου  
5α.2 υδρόμετρο Βουγιούκου  
5α.3 Ηλεκτρικό αναδευτήρα (μίξερ) με ποτήρι ανάμιξης  
5α.4 Θερμόμετρο  
5α.5 χρονόμετρο  

 

5β. Ασβεστόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5β.1 Πλήρες ασβεστόμετρο BERNARD για τον προσδιορισμό του ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος εφοδιασμένο με τα απαραίτητα γυάλινα σκεύη για το δείγμα και την προσθήκη του ΗCl.  
5β.2 Δεν απαιτείται ξύλινη θήκη μεταφοράς  

 

 

5γ. Δειγματολήπτης Εδάφους
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δειγματολήπτης τύπου edelman, μονοκόματος με συνολικό μήκος 1,2 m  

 

5δ. Τενσιόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5δ.1 Κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 30cm  
5δ.2 Εύρος 0- 1000 mbar (0-100 centibar)  
5δ.3 Να φέρει αντικαθιστούμενη κάψα  

 

5ε. Τενσιόμετρο
α/α Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5ε.1 Κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 60cm  
5ε.2 Εύρος 0- 1000 mbar (0-100 centibar)  
5ε.3 Να φέρει αντικαθιστούμενη κάψα  

 

5στ. Κόσκινο Εδάφους (2 mm)
  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Περιγραφή Είδους Κόσκινο εδάφους Sieve SS, 200mm X 50mm, 2 mm wire cloth, 10 mesh  

 

5η. Θερμόμετρο Κομποστοποίησης
  Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
5η.1 Να διαθέτει υδραργυρικό θερμόμετρο με  εύρος Μέτρησης: 0°C έως 100°C και ανάλυση: 1°C με ορειχάλκινη θωράκιση  
5η.2 Να  φέρει μεταλλικό περίβλημα με αιχμηρή κατάληξη και δύο οριζόντιες χειρολαβές  
5η.3 Μήκος ατσάλινου τμήματος κάτω από τις χειρολαβές1000 mm  

 

 

Για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ Αποκορώνου», ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας, υπο-ομάδα 6 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός

 

6α. Διοφθάλμιο Μικροσκόπιο
α/α Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6α.1 Γωνία παρατήρησης είναι 450 με  δυνατότητα περιστροφής κατά 3600  
6α.2 Δύο προσοφθάλμιοι φακοί των 10x με διακορική απόσταση περίπου18mm  
6α.3 Να φέρει (4) άχρωμους, μεταλλικούς αντικειμενικούς φακούς: 4x, 10x, 40x S  
6α.4 Να διαθέτει αυτόνομη και ανεξάρτητη ρύθμιση εστίασης  
6α.5 Να διαθέτει ενσωματωμένο χαμηλής θέσης ομοαξονικό μηχανισμό  
6α.6 Εστίαση 1.25 N.A. Abbecondenser  
6α.7 Να φέρει ρυθμιζόμενο συμπυκνωτή, με διάφραγμα ίριδας και υποδοχέα φίλτρου  
6α.8 Να φέρει φωτεινή πηγή ενσωματωμένη στη βάση του μικροσκοπίου, τεχνολογίας LED 20mA, 3.5V , 70mW που τροφοδοτείται χωρίς κανένα εξωτερικό εξάρτημα και με δυνατότητα ρύθμισης έντασης  
6α.9 Δυνατότητα ψηφιακή απεικόνισης & αρχειοθέτησης με χρήση microcamera  
6α.10 Εύκολη και ασφαλής αλλαγή της φωτεινής πηγής  
6α.11 Nα συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα  
6α.12 Να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz  

 

 

 

 

 

6β. Στερεοσκόπιο
α/α Περιγραφή Είδους – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
6β.1 Να διαθέτει διπλούς ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς 10x  
6β.2 Να επιτυγχάνει μεγεθύνσεις 20x και 40x  
6β.3 Να διαθέτει διπλό  φωτισμό κάθετο και οριζόντιο  
6β.4 Να έχει δυνατότητα ψηφιακής απεικόνισης & αρχειοθέτησης με χρήση microcamera  
6β.5 Το βάρος της συσκευής να μην ξεπερνά τα 7 kg  
6β.6 Να λειτουργεί σε ρεύμα 220-230V/50Hz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς την:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ – Ε-ΜΑΙL:  
ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ.:  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου):  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

Ο υπογράφων (Όνομα- Επώνυμο- Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.)  με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω ……………………. προσώπου και αναφορικά με την αρ. πρ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ. Αποκορώνου».

υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΙΔΩΝ  ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 

A/A

 

ΕΙΔΟΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ

Χωρίς ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕ ΦΠΑ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.872,00 με  Φ.Π.Α.
1 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 1

Εργαστηριακά γυάλινα σκεύη και χημικά αντιδραστήρια

   
2 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 2

Τιτλοδότης μέτρηση ολικού & ελεύθερου SO2 στην οινοποίηση & οξοποίηση

   
3 ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 5
α. Μηχανική ανάλυση εδάφους σετ πλήρες
β. Ασβεστόμετρο
γ. Δειγματολήπτης Εδάφους
δ. Τενσιόμετρο κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 30
cm
ε. Τενσιόμετρο κατάλληλο για τον προσδιορισμό εδαφικής υγρασίας σε βάθος 60
cm
στ. Κόσκινο Εδάφους 2
mm

η. Θερμόμετρο Κομποστοποίησης

   
  ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ 6
α. Διόφθαλμο Μικροσκόπιο
β. Στερεοσκόπιο

 

   
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    

 

Η προσφερόμενη τιμή ΔΕΝ δύναται να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Αφού έλαβα γνώση των όρων της  με  αρ.  πρωτ.  ………………..πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργαστηρίων στο Δημόσιο ΙΕΚ.Αποκορώνου»,. δηλώνω ότι  τους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

 

 

 

Ημερομηνία: ……………………. Για τον υποψήφιο ανάδοχο

Σφραγίδα/ Υπογραφή

(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

 

 

 

 

 

Επισυναπτόμενα