Επαναπροκήρυξη της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους (Οκτώβριος 2021) και μέχρι 30.11.2021, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Αναρτήθηκε στις 22 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη της πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους (Οκτώβριος 2021) και μέχρι 30.11.2021, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ:

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

οπωσδήποτε κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά, απευθύνοντάς την στην: Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού-Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137)