ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ) :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 19 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ :ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ

10ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ) :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ

εκτιμώμενης αξίας  248.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24  % ),  Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ 002. της Περιφέρειας Κρήτης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/20, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25/11/20,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».