Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 7»

Αναρτήθηκε στις 27 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

ΈΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019»
ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 7»

προϋπολογισμού 900.000,00€ (με ΦΠΑ) για έργο κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Κ.Α. 2019ΕΠ80200008  της ΣΑΕΠ 802.