Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛI”»

Αναρτήθηκε στις 22 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019»

12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44,  ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛI»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του ως άνω έργου προϋπολογισμού 486.566,41 € (με ΦΠΑ) για έργο κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),  Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ Κρήτης 802.

Επισυναπτόμενα