Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Επισήμανση για τον τίτλο του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΕ ΑΠO ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 ΚΑΙ Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης», Υποέργο (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44, ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛI”»

Αναρτήθηκε στις 14 Ιούλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σας ενημερώνουμε ότι στα συμβατικά τεύχη του έργου που έχουν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, (προφανώς εκ παραδρομής) έχει γίνει τυπογραφικό λάθος, έχει παραλειφθεί ένα «Σ» και αντί του ορθού τίτλου που είναι: «Υποέργο (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44,  ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛI”», αναφέρεται λανθασμένα: Υποέργο (12ο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ 44,  ΤΜΗΜΑ “ΑΓ. ΠΑΡΑΚΙΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΛI”».

            Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τόσο στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς, όπως και όπου αλλού αναφέρεται ο τίτλος του έργου, θα γίνει δεκτός τόσο ο ορθός όσο και ο λανθασμένος τίτλος του έργου που αναφέρεται στο ΕΣΗΔΗΣ.