Π.Ε. Ρεθύμνης: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της με αριθμ. πρωτ. 254829/30.08.2021

Αναρτήθηκε στις 10 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της με αριθμ. πρωτ. 254829/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΡ7ΛΚ-ΞΑΧ) ανακοίνωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών αποθήκης για την κάλυψη εποχικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.