Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τριών (3) Αγωνιστικών Αμαξιδίων Μπάσκετ ,στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 2 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Τριών (3) Αγωνιστικών Αμαξιδίων Μπάσκετ , προϋπολογισμού Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 13% Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»