Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας – φύλαξης χώρου Υπαίθριας Έκθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Κρήτη 21 Επανάσταση. 1821 η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση», στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2021

Αναρτήθηκε στις 26 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες ασφαλείας – φύλαξης χώρου Υπαίθριας Έκθεσης, προϋπολογισμού Δέκα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (10.912,00 ευρώ €) συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης  «Κρήτη 21 Επανάσταση. 1821 η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση», στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2021