ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Κ. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Η.

Αναρτήθηκε στις 15 Ιούλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά-σαπούνια, διάφορα είδη και σάκους απορριμμάτων κλπ) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο καθώς και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Π.Ε Ηρακλείου οικονομικού έτους 2021:9.000,00€ και 2022:9.000,00€ (ΚΑΕ:1231.01).

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα, όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έως την 22/7/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η αξιολόγηση.