Επιτροπή Διαβούλευσης

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του πε­ριφερειάρχη,  περιφερει­ακή επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από τους δημάρχους της περιφέρειας, [Αρχή Τροποποίησης]«και έως είκοσι (20) συνολικά» – ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 3979/11, ΦΕΚ-138 Α/16-6-11 [Τέλος Τροποποίησης] εκπροσώπους:

α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώ­σεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγε­ται η περιφέρεια,
ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολι­τών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται ως μέλη μετά από κλήρωση και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης που ορίζει ο περιφερειάρχης με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο.

Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και διατυπώνει τη γνώμη της για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η σύγκλησή της γίνεται με πρόσκληση του προέδρου της, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή στήριξη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και τηρούνται πρακτικά. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από συζήτηση στην οποία αναγράφονται όλες οι γνώμες των μελών της.

Με την αριθμ. πρωτ.: 57021/6 Μαΐου 2015 (Α.Δ.Α.: 782Ο7ΛΚ-ΨΧ56 ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης συγκροτήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις Αριθμ. Πρωτ.: 61897/18 Μαΐου2015 και 7048321/Απριλίου 2016 αποφάσεις Περιφερειάρχη.

Σύνθεση Επιτροπής (η αναλυτική σύνθεση στο συνημμένο)

Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης, ως Πρόεδρος.

Δήμαρχοι Περιφέρειας Κρήτης

Εκπρόσωποι των παρακάτω Φορέων (Εργοδοτών, Εργαζομένων, Επιμελητηρίων, Επιστημονικών Οργανώσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων κ.λ.π.)

Εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια

Δημότες, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση, ως εξής:

Στις Συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς και οι επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θητεία της ως άνω Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται η θητεία της παρούσης Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.

.PDF
Συγκροτηση Περιφερειακης Επιτροπης Διαβουλευσης της Περιφερειας Κρητης