Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

Συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή και άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Προγραμματισμού

Το Τμήμα Προγραμματισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την:

Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου.

Τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα.

Τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα.

Την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Την κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι αρμόδιο ιδίως:

Για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών.

Τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών.

Την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

Τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους.

Τις εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.

Τμήμα Αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων.

Τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθωμένου ιχθυοτροφείου.

Το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές
εκμεταλλεύσεις.

Την έκδοση απόφασης επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων.

Και τέλος την έκδοση απόφασης εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και τον καθορισμό των όρων της σύμβασης.

Φωτάκης Κωνστανστίνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

2813 407901
2813 407903
[{"title":"\u03a6\u03c9\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u039a\u03c9\u03bd\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c3\u03c4\u03af\u03bd\u03bf\u03c2","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"kfotakis@crete.gov.gr","phone":"2813 407901","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf 712 01, \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","lat":"35.33505830000001","lng":"25.12813140000003"}}]
Γαρεφαλάκη Αντωνία
2813 407909
2813 407903
[{"title":"\u0393\u03b1\u03c1\u03b5\u03c6\u03b1\u03bb\u03ac\u03ba\u03b7 \u0391\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd\u03af\u03b1","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"garefalaki@crete.gov.gr","phone":"2813 407909","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]
Γιαμπαζολιά Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού

2813 407908
2813 407903
[{"title":"\u0393\u03b9\u03b1\u03bc\u03c0\u03b1\u03b6\u03bf\u03bb\u03b9\u03ac \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03b1","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"yabazolia@crete.gov.gr","phone":"2813 407908","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]
Ζερβού Ευδοξία

Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής

2813 407904
2813 407903
[{"title":"\u0396\u03b5\u03c1\u03b2\u03bf\u03cd \u0395\u03c5\u03b4\u03bf\u03be\u03af\u03b1","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"zervou@crete.gov.gr","phone":"2813 407904","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf 712 01, \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","lat":"35.33505830000001","lng":"25.12813140000003"}}]
Ξυδάκη Αικατερίνη
2813 407911
2813 407903
[{"title":"\u039e\u03c5\u03b4\u03ac\u03ba\u03b7 \u0391\u03b9\u03ba\u03b1\u03c4\u03b5\u03c1\u03af\u03bd\u03b7","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"xydaki@crete.gov.gr","phone":"2813 407911","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]
Λαμπράκης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας

2813 407906
2813 407903
[{"title":"\u039b\u03b1\u03bc\u03c0\u03c1\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0395\u03bc\u03bc\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03ae\u03bb","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"elamprak@crete.gov.gr","phone":"2813 407906","fax":"2813 407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]
Ζηδιανάκης Ιωάννης
2813 407905
2813407903
[{"title":"\u0396\u03b7\u03b4\u03b9\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b7\u03c2","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"zidianakis@crete.gov.gr","phone":"2813 407905","fax":"2813407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]
Καρούσου Αλίκη
2813 407910
2813407903
[{"title":"\u039a\u03b1\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03bf\u03c5 \u0391\u03bb\u03af\u03ba\u03b7","address":"\u039d\u03b9\u03ba. \u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, \u03c4.\u03ba. 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","email":"akarousou@crete.gov.gr","phone":"2813 407910","fax":"2813407903","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 100, 71201, \u0397\u03c1\u03ac\u03ba\u03bb\u03b5\u03b9\u03bf","lat":"35.3350494","lng":"25.128116099999943"}}]