Διεύθυνση Δια Βιου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου

Πετράκης Γεώργιος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

Στειακάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης

Φλουρής Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

Χριστοδουλάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου