Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.

Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη μέτρων σεθέματα δημόσιας υγιεινής.

Επιβολή κυρώσεων.

Έκδοση γνωματεύσεων για τηχορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εξασφάλισητης υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης.

Λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινήςπεριβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα


Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση και ανάκληση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της βεβαίωσης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τη τήρηση του σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.

Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα


Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.

Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.

Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.

Σχετικά άρθρα και έγγραφα


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 44247 και 28213 44218
Ρέθυμνο: 28313 43308
Ηράκλειο: 2813 410741
Άγιος Νικόλαος: 28410 25603