Οικοτεχνία

Η μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

.PDF
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
.PDF
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
.PDF
Αίτηση
.PDF
Υπεύθυνη Δήλωση
.PDF
Σύμφωνητικό Συνεργασίας
.PDF
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
.PDF
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
.PDF
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
.PDF
ΕΦΕΤ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ