Πρακτικό Νο 8 (11-10-2018) απ 48 – 54

.PDF
00 Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 8
.PDF
απ 48-8 Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ ΛΑΤΟΜ ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ
.PDF
απ 49 - 8 Εγκατάσταση Μανωλιούδης ΑΕ
.PDF
απ 50-8 Λατομείο Γύψου Ζερβάκης
.PDF
απ 51 - 8 επεμβάσεις- Βελτιώσεις οδού Καζαντζίδη
.PDF
απ 52-8 ΜΠΕ οριοθέτηση Κουρεμένος
.PDF
απ 53 - 8 επεξεργασία ελαιοπυρήνα Βερβελάκη ΑΕΒΕ
.PDF
απ 54-8 Τροπ απ 46-10 ΜΠΕ Επεξεργασία Λυμάτων Πλακιά
.PDF
Πρακτικό 8 (11-10-2018)
.PDF
Πρόσκληση 8 (11-10-2018)