Πρακτικό Νο 9 (8-11-2018) απ. 55-61

.PDF
απ 55-9 Λατομείο άργιλου ΑΚΕΚ
.PDF
απ 56-9 ΜΠΕ COSMOTE HOUMERIAKO
.PDF
απ 57-9 ΜΠΕ Τυροκομείου Αγρ. Συν.σμού Λασιθίου
.PDF
απ 58 -9 ξενοδοχείο CASACOOK
.PDF
απ 59-9 Υδρομάστευση από Λίμνη Κουρνά
.PDF
απ 60-9 τροποποίηση ανανέωση ΜΠΕ Δρόμου Γαράζο - Ανώγεια ΠΕΡ
.PDF
απ 61-9 Λατομείο άργιλου Βολυράκη
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 9
.PDF
Πρακτικό 9 (08-11-2018)...
.PDF
Πρόσκληση 9 (08-11-2018)