Πρακτικό Νο3 (23-4-2019) απ. 14-19

.PDF
απ 14-3 ΜΠΕ Αντιστήριξη οδού Μέρωνα Δήμου Αμαρίου
.PDF
απ 15-3 ΜΠΕ Αεριοποίηση Λυμάτων Δήμου Ρεθύμνου ΠΚ
.PDF
απ 16-3 ΜΠΕ Βρυχιές -Κόκκινος Πύργος ΠΚ
.PDF
απ 17-3 ΜΠΕ Κόμβος Σούδας
.PDF
απ 18-3 ΜΠΕ WIND ΕΛΛΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΓΚΑΚΟΡΦΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
.PDF
απ 19-3 ΜΠΕ Νότιος Οδικός άξονας Κρήτης ΠΚ
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 3
.PDF
Πρακτικό 3 (23-04-2019)
.PDF
Πρόσκληση 3
.PDF
Πρόσκληση 3 σε ορθή επανάληψη