Αρχική Ενημέρωση Αποφάσεις Επιτροπών Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης

Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του πε­ριφερειάρχη,  περιφερει­ακή επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από τους δημάρχους της περιφέρειας, καθώς και από εκπροσώπους:

α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,

β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώ­σεων, συλλόγων και φορέων,

γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,

δ) της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγε­ται η περιφέρεια,

ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,

στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολι­τών στην περιφέρεια και

ζ) πολίτες.

Οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 178 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης).

.PDF
Απόφαση Ορθή Επανάληψη Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης - μέλη 2019-2023