Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 9/04/2013, στην κατηγορία Αποφάσεις Περιφερειάρχη

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010).
2. Του Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010).
3. Του Π.Δ. 7/31-1-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.
4. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 160,161,162,163/18-2-2013 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Αναπτ/κου Προγρ/σμού, Περιβ/ντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Το με αρ. πρωτ. 50624/4-4-2013 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου.
6. Το με αρ. πρωτ. 4060/7-3-2013 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).
7. Το με αρ. πρωτ. 132/5-3-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ Κρήτης).
8.1 Το με αρ. πρωτ. 25860/1-3-2013 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ),
8.2 Το με αρ. πρωτ. 00228/1-3-2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), και
8.3 Το με αρ. πρωτ. 825/ 21-2-2013 έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
9. Το με αρ. πρωτ. 269/3-4-2013 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (ΠΣΕΕΕΝΜ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης από τα εξής μέλη:
1. Την Ιερωνυμάκη Κέτη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. με Β’ βαθμό, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ορίζεται Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Τζανιδάκη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. με Β’ βαθμό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Την Δοξάκη Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. με Β’ βαθμό, Δ/ντρια Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων, με αναπληρωτή τον Φακουκάκη Εμμανουήλ Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. με Β’ βαθμό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.
3. Τον Λασιθιωτάκη Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. με Β’ βαθμό, υπάλληλο του Δήμου Ηρακλείου, με αναπληρωτή τον Φουρναράκη Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο του Δήμου Ηρακλείου.
4. Τον Λυπάκη Γεώργιο, Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή τον Δρυμάκη Εμμανουήλ, Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Τον Μπεϊνόγλου Ηλία, Μηχανικό Μηχανολόγο, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με αναπληρωτή τον Χατζηβασίλη Χαράλαμπο, Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό.
6. Τον Δοξαστάκη Ζαχαρία, Δήμαρχο Χερσονήσου, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αναπληρωτή τον Κεμεσίδη Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Χανίων.
7. Τον Σμπώκο Γεώργιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων, με αναπληρωτή τον Ηλιάδη Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό.
8. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
9. Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Ζωγραφάκης Χριστόφορος ως εκπρόσωπός του κλάδου εμπειροτεχνών εργοληπτών δημοσίων έργων, με αναπληρωτή τον Βαβουράκη Ιωάννη.

Γραμματέας του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται η Πουλινάκη Αικατερίνη, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με Δ’ βαθμό, υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρώτρια την Κορνάρου Δέσποινα Μηχανικό Τ.Ε. με Δ’ βαθμό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-1-2013.
Οι εισηγητές των θεμάτων στο Τεχνικό Συμβούλιο ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 7/31-1-2013.
Απουσιάζουσας ή κωλυομένης της Προέδρου, χρέη προέδρου ασκεί η Δοξάκη Ελένη.
Η θητεία των μελών και του Γραμματέα του Τεχνικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2013, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 7/31-1-2013.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς επίσης και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων.
2. Γραφεία Δημάρχων Περιφέρειας Κρήτης.
3. Γενικές Διευθύνσεις Περιφέρειας Κρήτης.
4. Διευθύνσεις Περιφέρειας Κρήτης.
5. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).
7. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ).
8. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΔΚ).
9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
10. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ Κρ.).
11. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ).
12. Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ).
13. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
14. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (ΠΣΕΕΕΝΜ).
15. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ).
16. Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ).
17. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης.
18. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.