Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

Αναρτήθηκε στις 19/11/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
(Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14)
θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού»
(Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην
«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή
σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον
«Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.