Ανάδειξη και Προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη

Αναρτήθηκε στις 29/03/2018, στην κατηγορία Natura2000

H Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας την αξία των πολλαπλών λειτουργιών του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο για την υγιή διαβίωση και την ποιότητα της ζωής, όσο και για την υλοποίηση του οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προστασία, ορθή διαχείριση και ανάδειξη της φύσης. Στα πλαίσια αυτά, υλοποίησε την Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Το έργο απευθύνεται στο πλατύ κοινό, που δεν έχει άμεση σχέση με τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, όπως είναι ο γενικότερος πληθυσμός, οι τουρίστες, καθώς και σε στοχευμένες ομάδες (target groups) που σχετίζονται και επιδρούν στις περιοχές αυτές με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Μέσω της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι ψαράδες, οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι κυνηγοί, o τοπικός πληθυσμός.
  • Μέσω της ενασχόλησης με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου NATURA 2000, όπως είναι οι μελετητές, οι δημόσιες υπηρεσίες.
  • Μέσω ενεργειών και δράσεων προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οικολογικές οργανώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης, καθώς και την ανθρωπογενή επίδραση ως αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος της Μεσογείου και της Κρήτης ειδικά, η εγκεκριμένη πράξη έχει τέσσερις αντικειμενικούς στόχους:

α) Την ενημέρωση σχετικά με την οικολογική σημασία των περιοχών NATURA 2000 για τη διατήρηση της φύσης, δεδομένου ότι αποτελούν τα τελευταία καταφύγια για την άγρια ζωή στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα.

β) Την ενσωμάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις προστατευό-μενες περιοχές.

γ) Την αλλαγή της στάσης της τοπικής κοινωνίας που πιστεύει ότι η ένταξη μιας περιοχής στο Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξή της. Οι δύο κύριοι πυλώνες της οικονομίας της Κρήτης, η γεωργία και ο τουρισμός, βασίζονται στην καλή κατάσταση του περιβάλ-λοντος και της υγείας των μεσογειακών οικοσυστημάτων.

δ) Την τόνωση της ανάπτυξης που μπορεί να προκύψει από την προώ-θηση και ανάδειξη των περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης: Δρ Μ Κανδηλογιαννάκη, τηλ 2813 410123, mkandil@crete.gov.gr

Δείτε περισσότερα στον ιστοχώρο του NATURA 2000 για την Περιφέρεια Κρήτης: natura2000.crete.gov.gr