Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Αναρτήθηκε στις 12/07/2019, στην κατηγορία ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η σύνταξη της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Γενικός στόχος του ΠεΣΠΚΑ είναι να μειωθεί η ευπάθειά του νησιού της Κρήτης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προβλέπεται να γίνει εκτίμηση και κατανόηση των αλλαγών που αναμένεται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες και εκτίμηση των κινδύνων που εμπεριέχουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Το ΠεΣΠΚΑ θα αναγνωρίσει και θα ιεραρχήσει τις επιλογές προσαρμογής με βάση τους κινδύνους, θα εκτιμήσει τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, το χρονοδιάγραμμα και το γενικό κόστος τους, σε επίπεδο στρατηγικής. Παράλληλα θα αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που θα συνοψίζει τις δράσεις προσαρμογής και θα παρέχει έναν οδικό χάρτη για την υλοποίησή τους.
Η στρατηγική στοχεύει να βοηθήσει στη δημιουργία και την ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης τόσο του ίδιου του προβλήματος όσο και της εξέλιξης και της πιθανής αναθεώρησης στο μέλλον του προγράμματος προσαρμογής.
Τέλος, η στρατηγική πρέπει να εμπλέξει την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους σε ένα διάλογο με στόχο να δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής για την προσαρμογή.
Ο σκοπός της ΣΜΠΕ είναι η ενδυνάμωση του συστήματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός της στόχος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο ΠεΣΠΚΑ, η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης.

Συντονίστρια στην Περιφέρεια Κρήτης: Ελένη Καργάκη,
τηλ. 2813410124, email: lena.kargakis@gmail.com