Αρχική Ιατροί - Ειδικότητες Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Απόφαση μεταφοράς/μετατροπής μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού.

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Απόφαση μεταφοράς/μετατροπής μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι με την αρ.Α3α/34181/16/23-3-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1202/Β΄/2017), έγινε μεταφορά/μετατροπή μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχει συσταθεί με την υπ’ αρ.Υ4Α/81062 ΚΥΑ (ΦΕΚ1109/Β΄/2010) σε μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας του ίδιου Νοσοκομείου, το οποίο έχει οριστεί κατάλληλο να παρέχει ένα χρόνο ειδίκευσης στην Οφθαλμολογία σύμφωνα με την αρ.Γ4β/Γ.Π./οικ.24595/31-3-2015 (ΦΕΚ729/Β΄/2015) Υπουργική Απόφαση.
Η πλήρωση της θέσης αυτής, σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει με κλήρωση.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 29-5-2017 έως και 09-06-2017 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29-06-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης (Ζαμπελίου 34, τηλ. 28313-43307), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου και στην οποία θα συμμετέχουν και δύο (2) από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.
Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης ανεξάρτητα απ’ το αν έχουν υποβάλλει αίτηση για τοποθέτηση στη ίδια ειδικότητα σε άλλο Νοσηλευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης.
Εφόσον εξαχθούν με επιτυχή σειρά από την κληρωτίδα θα ακυρωθούν οι αιτήσεις τους στα άλλα Νοσοκομεία, ενώ δεν ακυρώνονται εφόσον δεν αναδειχτούν υποψήφιοι από την κλήρωση και το είχαν δηλώσει ρητά στην Υπηρεσία μας.
Όσοι ιατροί δεν αναδειχτούν για την κάλυψη της θέσης, ανάλογα με την σειρά κλήρωσης διαμορφώνουν την νέα λίστα αναμονής, με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στην νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτά πριν την κλήρωση.
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας &Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, παρακαλούνται να την γνωστοποιήσουν εγκαίρως στους Ιατρικούς Συλλόγους, Κέντρα Υγείας και Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητας τους.