Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστο- λής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή- σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντί- δας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρε- ων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περι- ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αναρτήθηκε στις 17/09/2020, στην κατηγορία Κορωνοϊός Covid 19

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστο-
λής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-
σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντί-
δας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων,
θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται
μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρε-
ων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών
εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από
την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περι-
ορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισυναπτόμενα